Algemene Voorwaarden

Discofeestje.com – 2013

Artikel 1 – Algemene bepalingen voor opdrachtgevers Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Dave Mulder Facility Services te Breda: die bij het uitvoeren van haar werkzaamheden deze algemene voorwaarden hanteert. Werkzaamheden: handelingen, leveranties en werkzaamheden van Artiestenbemiddeling, verzorgen van Workshops en Multimediaproducties door Dave Mulder Facility Services, samenhangend met het optreden, concert, festiviteit; evenement en/ of theateractiviteit, dat door of in opdracht van Dave Mulder Facility Services ten behoeve van de opdrachtgever is georganiseerd, en gelden zowel voor de opdrachtgever alsmede de artiest. Tegenover deze voorwaarden staat de opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/ of musici heeft verstrekt en/ of de verdere organisatie van een optreden, workshop, multimediaproductie, festiviteit, evenement en/ of theaterproductie aan Dave Mulder Facility Services heeft opgedragen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden tussen Dave Mulder Facility Services, en opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst Dave Mulder Facility Services zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dave Mulder Facility Services het recht bepaalde uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hierover zal zoveel mogelijk voorafgaand overleg worden gevoerd met opdrachtgever. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dave Mulder Facility Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan Dave Mulder Facility Services worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of volledig en/of incorrect aan Dave Mulder Facility Services zijn verstrekt, heeft Dave Mulder Facility Services het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever realiseert zich, dat indien onjuiste, onvolledige of te laat gegevens worden verstrekt, dit tot gevolg kan hebben dat Dave Mulder Facility Services niet naar beste kunnen de werkzaamheden kan verrichten. Dave Mulder Facility Services is nimmer verplicht opdrachtgever persoonlijke gegevens van derden te verstrekken.

Artikel 4 – Offertes Alle aanbiedingen van Dave Mulder Facility Services zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen. (behoudens prijsinflatie) De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven. Dave Mulder Facility Services rekent geen kosten voor het opbouwen en afbreken. Dave Mulder Facility Services hanteert altijd een volledig uurtarief, wat inhoudt dat er geen kwartiertjes en/of halve uren worden berekend.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de beoogde einddatum van de werkzaamheden opschuiven. Dave Mulder Facility Services zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de financiele gevolgen van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. In geval het aan opdrachtgever toerekenbaar is dat een onderzoek naar een andere datum dient te worden verplaatst, is opdrachtgever jegens Dave Mulder Facility Services een vergoeding verschuldigd van de in redelijkheid gemaakte administratieve kosten. Indien de respondent op deze nieuwe datum verhinderd is, komen tevens de extra te maken kosten voor het vinden van een nieuwe respondent voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, inzake alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8 – Betaling Opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van Dave Mulder Facility Services ontvangt, binnen 14 dagen te voldoen, zonder enig recht van korting, verrekening en opschorting. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient te geschieden door middel van een giro- of bankoverboeking op een door Dave Mulder Facility Services aangegeven rekening. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. Vanaf vervaldatum is opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Dave Mulder Facility Services is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door Dave Mulder Facility Services verrichte werkzaamheden, behoudens het geval dat deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Dave Mulder Facility Services. De opdrachtgever is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door voor of tijdens of na de workshop en/ of optreden, opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor het zoekraken van en/ of eventuele schade door publiek toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, attracties alsmede het zoekraken van of beschadigingen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van de workshop, multimediaproductie, optreden, festiviteit, evenement en/ of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf of na afloop van de uitvoering.

Artikel 11 Opzegging en beeindiging Indien Dave Mulder Facility Services door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal Dave Mulder Facility Services de Opdrachtnemer daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen. Indien het optreden/workshop/multimediaproductie als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de Opdrachtgever desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in artikel 8, aan Dave Mulder Facility Services verschuldigd zijn en voldoen. In overige gevallen is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, indien opdrachtgever failleert, in surseance van betaling geraakt, ontbonden wordt, onder curatele of bewind wordt gesteld of een aanvraag doet tot het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Artikel 12 Toepasselijk Recht en Geschillen Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

Voor meer informatie over de producten en diensten neemt u gerust vrijblijvend contact op en mail naar info@discofeestje.com